Právní ujednání

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB WWW.THEWEDDINGPOST.CZ

Každý, kdo bude využívat služeb webu www.theweddingpost.cz, je povinen dodržovat všeobecné podmínky využívání služeb stanovené tímto dokumentem. Před vstupem na internetové stránky www.theweddingpost.cz  je Vaší povinností si přečíst všeobecné podmínky využívání služeb www.theweddingpost.cz, bez souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami nelze na internetové stránky www.theweddingpost.cz vstoupit a užívat je.

Základní pojmy

Provozovatel

Provozovatelem internetových stránek www.theweddingpost.cz je Kateřina Doul, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ŽÚ městské části Praha 9 dne 24.03.2014.

Základní ustanovení

 1. Provozovatel služby www.theweddingpost.cz ani její autoři nenesou zodpovědnost za případné škody vzniklé používáním internetové stránky www.theweddingpost.cz  Uživatelé s pravidly využívání služeb www.theweddingpost.cz bez výhrad souhlasí a nesou za jejich porušení plnou odpovědnost tím, že využívali www.theweddingpost.cz
 2. Za obsah vkládaný do diskuzí na internetových stránkách www.theweddingpost.cz je plně odpovědný uživatel. Za pravdivost vložených dat nebo porušování platných zákonů České republiky nenese provozovatel odpovědnost. Obsahy textů vkládaných uživatelem nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly, nesmí obsahovat eroticky či jinak sexuálně zaměřený obsah. Uživatel nesmí vkládat příspěvky propagující a obsahující násilí, rasismus a jiné podobné zákonem vymezené pojmy.
 3. Uživatel souhlasí s použitím své uvedené e-mailové adresy pro zasílání zpráv, které mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 4. Uživatelé mají výslovně zakázáno zveřejňovat osobní údaje o třetí osobě bez jejího souhlasu.
 5. Uživatelé mají výslovně zakázáno vkládat odkazy na jiné weby či portály, které by mohly nějakým způsobem poškodit internetové stránky www.theweddingpost.cz. V případě vzniklých škod budou tyto vymáhány na uživateli, který škodu způsobil nebo jí napomáhal.
 6. V případě, že uživatel vloží na internetové stránky www.theweddingpost.cz obsah, na který nemá autorská práva, ani nemá písemný souhlas a má je třetí osoba, nebere na sebe provozovatel internetových stránek www.theweddingpost.cz v tomto případě žádnou odpovědnost. V případě vzniklých škod třetí osobě nebo i v souvislosti s tímto krokem uživatele vzniklých škod internetovým stránkám www.theweddingpost.cz, budou veškeré náklady v souvislosti s touto škodou vymáhány na uživateli, který škodu způsobil.
 7. Internetové stránky www.theweddingpost.cz jsou výhradním majetkem provozovatele a není proto dovoleno nikomu bez předešlého písemného souhlasu využívat nějakým způsobem obsah nebo i části internetových stránek www.theweddingpost.cz v rozporu s běžným vstupem uživatelů.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet uživatele při porušení všeobecných podmínek využívání služeb www.theweddingpost.cz  Dále si provozovatel vyhrazuje právo bez udání důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek: vkládaný obsah uživatele porušuje zákony České republiky nebo je v rozporu s dobrými mravy, obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele a dále stránky uživatele, které obsahují odkaz na komerční služby.
 9. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit všeobecné podmínky využívání služeb www.theweddingpost.cz  Změny či případné doplnění všeobecných podmínek na internetové stránce www.theweddingpost.cz se stávají účinnými jejich zveřejněním. V případě, že uživatel se změnou či doplněním všeobecných podmínek nesouhlasí, je povinen ukončit využívání služeb www.theweddingpost.cz.
 2. V případě, že se stane některé z ustanovení těchto všeobecných podmínek využívání služeb www.theweddingpost.cz neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto všeobecných podmínek využívání služeb www.theweddingpost.cz

V Praze dne 6.10.2014